ทำเนียบบุคลากร

 
 

นายสำราญ วังนุราช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานหลักสูตร

e-mail : Samran1@esdc.go.th

โทร 089 5859556

 
 

นายสมโภชน์ หลักฐาน

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

e-mail : Sompoch@esdc.go.th

โทร 089 8477884

 
 

นางวยุรีย์ ศิริโชติ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

e-mail : Wayuree@esdc.go.th

โทร 086 2658337

 

 

นางพัศสินี ภักดีสมัยวงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

e-mail : Passinee@esdc.go.th

โทร 081 5939293

 
 

นางนลินี บุษบงก์

Nalinee Bootsabong

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา

e-mail :  nalinee@esdc.go.th

โทร  085-777-3203


 
 

นายเสรี กาหลง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

e-mail : Seree@esdc.go.th

โทร 086 4751452

 
 

นางสาวประพิษศร กรมเมือง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

e-mail : Prapitsorn@esdc.go.th

โทร 085 0153838


 
 

นางมาริษา จันทร์เทียม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

e-mail : Marisa1@esdc.go.th

โทร 081 9555851

 
 

นางช่อผกา พวงมาเทศ

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

e-mail : Sartra@esdc.go.th

โทร 

 
 

นางกรรณิกา ขุขันธิน

ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

e-mail : Kannika1@esdc.go.th

โทร 081 5497250


   

นางรวิกานต์ วรรณแก้ว

ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

e-mail : ravikan@esdc.go.th

โทร 085 3005335


 
 

นายทองคำ จันทร์โสภา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

e-mail : Thongkham@esdc.go.th

โทร 089 8456518

   

นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

e-mail : Wirairat@esdc.go.th

โทร 086 8699785

 
 

นางจุลพนม ธานี

ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

e-mail : Julphanom@esdc.go.th

โทร 086 2490926

 
 

นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

e-mail : Pimthisa@esdc.go.th

โทร 088 5826917

 
 

นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

e-mail : Santanee@esdc.go.th

โทร