ทำเนียบบุคลากร


 

นายสมโภชน์ หลักฐาน

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

e-mail : sompoch@esdc.go.th

โทร 089 8477884 
 นายทองคำ จันทร์โสภา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

e-mail : thongkham@esdc.go.th

โทร 089 8456518

 

 

นางวยุรีย์ ศิริโชติ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

e-mail : wayuree@esdc.go.th

โทร 086 2658337

 


 

นางพัศสินี ภักดีสมัยวงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

e-mail : passinee@esdc.go.th

โทร 081 5939293

 
 

นางทอปัด บุษบงก์

Torpat  Bootsabong

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา

e-mail :  nalinee@esdc.go.th

โทร  085-777-3203


 

 

นายเสรี กาหลง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

e-mail : seree@esdc.go.th

โทร 086 4751452

 

 

นางสาวประพิษศร กรมเมือง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

e-mail : prapitsorn@esdc.go.th

https://sites.google.com/esdc.go.th/sorn

โทร 085 0153838


 

 

นางมาริษา อุทธิเสน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

e-mail : marisa1@esdc.go.th

โทร 081 9555851

 
 

นางช่อผกา พวงมาเทศ

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

e-mail : chorpaga@esdc.go.th

โทร 0872914276

 

 

นางกรรณิกา ขุขันธิน

ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

e-mail : kannika1@esdc.go.th

โทร 081 5497250


 
 

นางรวิกานต์ วรรณแก้ว

ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา

e-mail : ravikan@esdc.go.th

โทร 085 3005335


 

 

นางจนาวรรณ เมธาภัทรกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

e-mail : wirairat@esdc.go.th

โทร 086 8699785

 
 

นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

e-mail : wirairat@esdc.go.th

โทร 086 8699785

 

 

นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

e-mail : amornrat@esdc.go.th

website:  https://sites.google.com/esdc.go.th/amornrat

โทร 0817099709

 

 

นายอดิศักดิ์ พละศักดิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

e-mail : adisak@esdc.go.th

โทร 095 6095198


 

 

นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

e-mail : santanee@esdc.go.th

โทร 0836827369