อมรรัตน์ แก้วสิงห์นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อ
e-mail :  amornrat@esdc.go.th
             amonrat.k@obec.moe.go.th
             amornrata6@gmail.com
             tik7009@hotmail.com
โทร  081 7099709Comments