กรรณิกา ขุขันธิน

นางกรรณิกา  ขุขันธิน
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา
e-mail :  Kannika1@esdc.go.th
โทร  081 5497250

Comments