นายสำราญ วังนุราช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
e-mail :  Samran1@esdc.go.th
โทร  089 5859556